Ana Sayfa • Linkler • İletişim
 

YÖNETMELİKLER

1164 Sayılı Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanunun 11 İnci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyerler Tip İmar Yönetmeliği
3194 Sayılı İmar Kanununa Göre Düzenlenmiş Bulunan İmar Yönetmeliklerine Sığınaklarla İlgili Ek Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
3194 Sayılı İmar Kanununa Göre Düzenlenmiş Bulunan İmar Yönetmeliklerine Sığınaklarla İlgili Ek Yönetmelik
Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik
Alan Yönetimi ile Anıt Eser Kurulunun Kuruluş ve Görevleri ile Yönetim Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Altyapılı Arsa Üretimi ve Bu Arsaların Tahsis Yoluyla Satışına İlişkin Yönetmelik
Asansör Yönetmeliği
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bütçesinde Yer Alan Mahalli İdarelere Yapılacak Yardımlar Ödeneğinin Kullanım Esasları Hakkında Yönetmelik
Belediye Arsaları Üzerinde Toplu Konut ve Kentsel Çevre Üretimi ve Kredilendirilmesine Dair Yönetmelik
Belediyeler İmar Uygulamaları Yardım Yönetmeliği
Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği (5 Aralık 2009)
Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği (Değişik - R.G.: 1.4.2010 – 27539)
Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği
Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği - 9 Ekim 2008 - RG: 27019
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik - 19 Aralık 2007
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği
Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında 3030 Sayılı Kanunun Uygulanması İle İlgili Yönetmelik
Çevre Denetimi Yönetmeliği
Çevre Düzeni Planlarının Yapılması Esaslarına Dair Yönetmelik
Çevre Kirliliğini Önleme Fonu Yönetmeliği
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği
Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik
Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği
Elektrik İle İlgili Fen Adamlarının Yetki, görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik
Emanet İşlere Ait Uygulama Yönetmeliği
Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği
Eser, İcra, Yapım ve Yayınların Kullanılması ve/veya İletilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Etiket, Tarife ve Fiyat Listeleri Yönetmeliği
Fikir ve Sanat Eserlerini İçeren Taşıyıcı Materyaller İle Bu Eserlerin Çoğaltımına Yarayan Teknik Cihazlardan Yapılan Kesintilerin Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Fikir ve Sanat Eserlerinin İşaretlenmesine İlişkin Yönetmelik
Fikir ve Sanat Eserlerinin Radyo ve Televizyon Yayınlarında Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği
Gecekondu Kanunu Uygulama Yönetmeliği
Gürültü Kontrol Yönetmeliği
Harita Mühendislik Hizmetlerini Yükümlenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Ehliyet Durumlarına Ait Yönetmelik
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
Imar Kanununun 18 İnci Maddesi Uyarinca Yapilacak Arazi Ve Arsa Düzenlenmesi İle İlgili Esaslar Hakkinda Yönetmelik
Imar Kanunu'nun 38. Maddesinde Sayılan Mühendisler, Mimar ve şehir Plancıları Dışında Kalan Fen Adamlarının Görev Ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik
Istanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği
İşyeri Temsilciliği Yönetmeliği
Izmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği
Kadastro Haritalarının Yeniden Düzenlenmesi Ve Tapu Sicilinde Gerekli Düzeltmelerin Yapılmasında Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik
Ekleri için tıklayınız
Kamu Konutları Yönetmeliği
Kamu Konutları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
Kamulaştırma Davalarında Bilirkişi Olarak Görev Yapacakların Nitelikleri Ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik
Kesin İnşaat Yasağı Getirilen Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Bulunduğu Sit Alanlarındaki Taşınmaz Malların Hazineye Ait Taşınmaz Mallar İle Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik
Kıyı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
Komiteler Yönetmeliği
Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi Uygulaması, Denetimi Ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik
Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik
Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları İle Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Koruma, Uygulama Ve Denetim Büroları, Proje Büroları İle Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları ve Denetimine Dair Yönetmelik
Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Ve Tabiat Varlıklarının Tespit Ve Tescili Hakkındaki Yönetmelik
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunların Uygulamaları ile Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri ve Kazı Çalışmalarına İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Yönetmelik
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu İle Koruma Kurulları Yönetmeliği
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ve Koruma Bölge Kurulları Çalışmaları ile Koruma Yüksek Kuruluna Yapılacak İtirazlara Dair Yönetmelik
Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla İlgili Olarak Yapılacak Araştırma, Sondaj ve Kazılar Hakkında Yönetmelik
Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmelik
Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kültür Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandırılması Hakkında Yönetmelik
Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
Mali İşler Yönetmeliği
Mesleki Davranış Kuralları Yönetmeliği
Mesleki Denetimde ÇED Yönetmeliği
Mesleki ve Bilimsel Çalışma Kurulları Yönetmeliği
Mimarlar Odası Ana Yönetmeliği
Mimarlar Odası Serbest Mimarlık Hizmetlerini Uygulama, Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği
Mimarlık Akreditasyon Kurulu Yönetmeliği
Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği
Muayene ve Kabul İşlemlerine Ait Yönetmelik
Öğrenci Üyelik Yönetmeliği
Onur Kurulu Yönetmeliği
Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği
Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Gerçek ve Tüzel Kişilere Bedelsiz Tahsisine İlişkin Yönetmelik
Otopark Yönetmeliği
Oturum Yönetmeliği
Özel Hastaneler Yönetmeliği
Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapilmasına Dair Yönetmelik
Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik
Plân Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmelik
Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği
Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği
Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Sığınak Yönetmeliği
Sığınak Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (Lpg) İle Çalışan Motorlu Taşıtlar İçin İkmal İstasyonlarının Kuruluş, Denetim, Emniyet ve Ruhsatlandırılma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik
Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi Yönetmeliği
Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi Yönetmeliği Gerekçesi
Tarihi ve Bedii Değeri Olan Taşınmaz Malların Kiraya Verilmesi Hakkında Yönetmelik
Tarım Havzaları Yönetmeliği
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği
TMMOB Mimarlar Odası Mimarlık Mühendislik Şehircilik Ve Kentsel Tasarım Proje Yarışmaları Yönetmeliği
Tüketici Konseyi Yönetmeliği
Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliği
Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ana Yönetmeliği
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 2004 Yılı Bilirkişilik-Eksperlik-Hakemlik ve Teknik Müşavirlik Yönetmeliği
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 2005 Yılı Bilirkişilik-Eksperlik-Hakemlik ve Teknik Müşavirlik Yönetmeliği
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bilirkişilik Yönetmeliği
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Disiplin Yönetmeliği
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Meslek İçi Eğitim ve Belgelendirme Yönetmeliği
Türk Mühendis ve Mimar Odalari Birliği 2006 Yili Bilirkişilik-Eksperlik-Hakemlik ve Teknik Müşavirlik Yönetmeliği
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 2007 Yılı Bilirkişilik-Eksperlik-Hakemlik ve Teknik Müşavirlik Yönetmeliği
Ulusal Mimarlık Ödülleri Yönetmeliği
Vakıf Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Yapı Denetimi Uygulama Usul Ve Esasları Yönetmeliği
Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği - 5 Şubat 2008
Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği – Değişiklik işlenmiş hali: 07.08.2010
Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliginde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (31 Temmuz 2009)
Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (7 Ağustos 2010)
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği
Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik
Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği
Yapılarda Özürlülerin Kullanımına Yönelik Proje Tadili Komisyonları Teşkili, Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği