Ana Sayfa • Linkler • İletişim
 

KURULU?VE AMA?/h2>

Osmanl?Döneminde Mimarlar

Mimarlar Türkiye’de 19.Yüzyıla kadar Osmanl?İmparatorluğu saray teşkilat?içinde, "sermimar" Yönetiminde kamu yapıların?üreten "hassa mimarlar? olarak yeralıyordu. Yapılara ilişkin kuralların belirlenmesi ve yap?faaliyetlerinin denetlenmesi bu kurum tarafından yapılıyordu. Kamu yapılar?dışında konut vb. yapıların tasarım?ve uygulamas? loncalara bağl?"yap?ustalar? eliyle yürütülüyordu. 19. Yüzyılın ikinci yarısında batılaşma hareketleri içinde mimarların sarayda ve kamu dış?alanlardaki tarihi örgütlenmesinin de çözüldüğ?görülmektedir.

Cumhuriyet Yılları’nda İlk Örgütlenme

1928 yılından Mimarlar Odasının kurulduğu 1954 yılına kadar mimarlar, genel dernek statüsünde çalışan "Yüksek Mimarlar Birliği" ve "Mimarlar Derneği" ile mesleki örgütlenmelerini sürdürmüşlerdir. Mimarlar Derneği, mesleki etkinliğin geliştirilmesi ve yasal güvenceler sağlanmasında önemli kazanımlar elde etmi? Mimarlar Odası’na devretmiştir.

Mimarlar Odasının Kuruluşu

Mimarlar Odas?1954 yılında çıkarılan 6235 sayıl?Türk Mühendis ve Mimarlar Birliği yasas?ile kurulmuştur. Yasa, Mimarlar Odasına şu görevleri vermektedir: Mimarların ortak ihtiyaçların?karşılamak, mesleki çalışmaların?kolaylaştırmak, Mesleğin genel çıkarlara uygun olarak gelişimini sağlamak, Mimarların birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğ?hakim kılmak üzere meslek disiplinini korumak. Meslek ve meslek çıkarlarıyla ilgili konularda resmi makamlarla işbirliği yaparak yardım ve önerilerde bulunmak, Meslekle ilgili bütün mevzuat, normlar şartnameleri incelemek, bunlar hakkındaki görüş ve düşüncelerini ilgililere bildirmek. 1980’li yıllara kadar çalışmaların?ülkenin üç büyük kenti İstanbul, Ankara ve İzmir’de kurulan Şubeler ile yürüten Mimarlar Odasının bugün 21 ilde Şubesi 79 kentte Temsilciliği ve 145 kentte Oda Temsilcisi bulunmaktadır.

Mimarlar Odası’nın Örgüt Yapıs?/h3>

Mimarlar Odasının genel Yönetim merkezi başkent Ankara’dadır ve iki yılda bir Şube delegelerinin katılımıyla yapılan Genel Kurulda seçilen 7 kişilik bir Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ile yönetilmektedir. Genel Kurulda ayrıca seçilen Onur Kurulu ile Denetleme Kurulu da Oda merkezinde görev yapmaktadır. Mimarlar Odas?Yönetim Kurulu çalışmaların? görevlendirdiği Uluslararas?İlişkiler, Yayın, Eğitim, Yarışmalar, Mesleği Uygulama ve Mesleki Denetim Komiteleri eliyle ve Şubelerle ilişkili olarak yürütmektedir.

Oda çalışmalarının ağırlıkl?bir bölüm?Şubeler tarafından gerçekleştirilmekte, Oda (MYK) merkezi birimler arasında eşgüdüm?sağlamakta, genel politikalar?belirlemekte ve meslek örgütlenmesini merkezi düzeyde temsil etmektedir. Mimarlar Odas?Şubeleri iki yılda bir, Şubelere kayıtl?bütün mimarların katılımıyla yapılan genel kurullarda seçilen Yönetim kurullar?tarafından yönetilmektedir.

Temsilcilikler, mimar sayısının sınırl?olduğu kentlerde bölgedeki Şubelere bağl?olarak çalışırlar ve ayr?Yönetim kurallar?vardır. Mesleki Denetim Görevlileri ise, mimar sayıs?temsilcilik kurulmasına yeterli olmayan küçük kentlerde, mimarlık hizmetlerinin denetimi amacıyla, kentteki üyelerin önerileri dikkate alınarak Şube Yönetim Kurulu tarafından atanır.

Mesleğin Uygulanmasında Mimarlar Odas?/h3>

Mimarlar Odas? mesleğin uygulanmasında etkin bir konum kazanmıştır. Oda örgütünün bulunduğu çoğu kentte, belediyelerle, yapılan protokoller uyarınca, mimari projeler belediyece onaylanmadan önce Oda denetiminden geçmektedir. Koruma Kurullarınca onaylanacak projeler için de Oda denetimi gerekmektedir.

Bu uygulama hükümet ve belediyelerin siyasal tutumuna göre zaman zaman aksayabilmekte, bu nedenle Oda uygulamanın yasal zorunluluk haline gelmesi için çalışmaktadır.

Mimarlar Odas? ülkede resmi kuruluşlarca açılan ulusal ve uluslararas?mimari proje yarışmalarının Odaca ve UIA tarafından benimsenen kurallara uygun düzenlenmesi konusunda titizlik göstermektedir. Resmi yarışmalarda jüri üyelerinin çoğunluğu Mimarlar Odas?Yarışmalar Komitesi tarafından önerilen adaylar arasından belirlenmektedir.

Mimarlar Odas?ayrıca her iki yılda bir düzenlediği Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödüller ile kamuoyunda mesleğin tanıtılmasın?ve mimarlık ürünlerinin değerlendirilmesini sağlamaktadır.

Yayın ve Uluslararas?İlişkiler

Oda, meslek içi eğitimi genellikle yayın ve mesleki konferans, panel vb. toplantılarla sürdürmektedir. 1963 yılından bu yana yayınlanan MİMARLIK dergisi bütün Oda üyelerine ücretsiz dağıtılmaktadır. Ayrıca Şubelerde bölgesel dergiler yayınlanmaktadır.

Mimarlık Haberler (Genel Merkez Haber Bülteni)

Mimarlık (Genel Merkez tarafından yayınlanan dergi) Ege Mimarlık (İzmir Şubesi tarafından yayınlanan dergi) Bat?Akdeniz Mimarlık (Antalya Şubesi tarafından yayınlanan dergi) Bakırköy'de Mimarlık (Bakırköy Temsilciliği tarafından yayınlanan dergi)

Bunların dışında tüm Şubeler kendi üyelerine yönelik olarak düzenli Bülten yayınlamaktadır.

Kuruluşundan başlayarak Mimarlar Odas?UIA (Uluslararas?Mimarlar Birliği) içinde yeralmış, UIA çalışmalarına katılmış değişik dönemlerde UIA Yönetim organlarında da görev almıştır. Son yıllarda bölgesindeki diğer ülkelerin mimarlık meslek kuruluşlarıyla yoğunlaşan ilişkiler sonucu, Akdeniz Mimarlar Birliği (UMAR) ve Karadeniz Mimarlar Forumunun etkinlik kazanmasında Mimarlar Odas?önemli katkılarda bulunmuştur.

Mimarlar Odas?ve Toplumsal Sorumluluk

Mimarlar Odas?kendisine yasalarla verilen görevleri toplumsal sorumluluk açısından en geni?biçimde yorumlamış ve toplumsal gelişmeler içinde etkin bir konum kazanmıştır.

Mimarlar Odas? Merkez, Şube ve Temsilcilik örgütleriyle ülkenin her yerindeki kentsel sorunların mimarlık ilkeleri ışığında mücadelesini vermektedir. Kentlerdeki ulaşım, altyap? kentsel yenileme, koruma projeleri, yeni yap?izinleri, imar plan?vb. uygulamalar?kamu yarar?açısından değerlendiren Mimarlar Odas?bu konularda kamuoyuna yönelik kampanyalar sürdürmektedir. Kent, toplum ve ülke çıkarların?gözetmeyen imar kararlar?ve uygulamalarına karşı da gerektiğinde yarg?yoluna giderek davalar açmaktadır.

Mimarlar Odas?ve Politika

Mimarlar Odas?diğer meslek kuruluşlar?ve aydın çevrelerle birlikte ülke siyasal yaşantısının etkin bir öğesi olmuştur. Türkiye’deki siyasal gelişmeler içinde Mimarlar Odas?kuruluşundan bu yana meslek alanının yanısıra genel konularda, ekonomik kalkınma, insan haklar?ve demokratikleşme mücadelesinde görüş belirten ve çoğu zaman muhalefet işlevini yerine getiren bir konumda olmuştur.


Rolex original logo for a five fingers of the palm, it replica watches uk said that the brand watches entirely by swiss replica watches hand crafted. And later gradually evolved replica watches into the crown of the registered trademark, to show its rolex replica dominance in the field of watches. Showing the Rolex watch industry in the imperial gas.