Ana Sayfa • Linkler • İletişim
 
Ankara : 28.02.2012
Sayı : 04/1121

TMMOB MİMARLAR ODASI ŞUBELERİNE
(Genel Dağıtım)

Konu: Mesleki Denetim hakkında.

27.02.2012 tarih, 04/1083 sayılı yazımızla 1 Mart 2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, her türlü mimari proje mesleki denetim bedelinin tüm birimlerimizde yapı sınıfı ve alanı gözetmeksizin maktuen 300 TL olacağı bildirilmişti.

Bu defa birimlerimizden iletilen sorular doğrultusunda aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.

Mesleki denetim ve sicil durum belgesine ilişkin bedeller;
 1. İlk defa mesleki denetime gelen ve 200m2 ye kadar olan her türlü projenin mesleki denetim bedeli 100 TL,
 2. İlk defa mesleki denetime gelen ve 200m2 üzerindeki her türlü mimari proje, plan, çevre düzenleme, mimari iç mekan düzenleme vd. gibi çalışmaların her biri için mesleki denetim bedeli 300 TL,
 3. Bir parselde vaziyet planı bütünlüğü içerisinde hazırlanmış olan birbirini tekrar eden tip projeler ya da birden fazla blok olan mimari projelerin, tekrar ya da blok sayısına bakılmaksızın tamamına ait mesleki denetim bedeli 300 TL,
 4. Bir parselde vaziyet planı bütünlüğünde hazırlanmamış, birden fazla blok içeren mimari projelerin farklı zamanlarda mesleki denetime sunulması durumunda farklı zamanlarda sunulan her bir projenin mesleki denetim bedeli 300 TL,
 5. Korunması gerekli kültür ve tabiat varlığı olarak tescilli yapılara ait rölöve, restitüsyon, restorasyon projelerinin aynı anda mesleki denetime sunulması durumunda tamamına ait mesleki denetim bedeli 300 TL,
 6. Korunması gerekli kültür ve tabiat varlığı olarak tescilli yapılara ait rölöve, restitüsyon, restorasyon projelerinin farklı zamanlarda mesleki denetime sunulması durumunda her bir projenin mesleki denetim bedeli 300 TL,
 7. Mesleki denetim kayıtlarında var olan bir projeye ait ilave projelerinin mesleki denetim bedeli 100 TL,
 8. Mesleki denetim kayıtlarında var olan bir projeye ait kapsamlı tadilat projelerinin (%100 Tadilat) mesleki denetim bedeli 300 TL,
 9. Mesleki denetim kayıtlarında var olan bir projeye ait basit tadilat projelerinin (%50 Tadilat ve %25 Tadilat) mesleki denetim bedeli 100 TL,
 10. Telif haklarının korunması amacıyla yapılan telif kaydı mesleki denetim bedeli 50 TL,
 11. Mesleki denetim kayıtlarında var olan bir projeye ait kat mülkiyeti, ruhsat yenileme, iş bitirme, belge yenileme vd. gibi nedenlerle nüsha onayı ve/veya sadece güncel belge düzenlenmesi durumunda mesleki denetim bedeli 50 TL,
 12. Mesleki denetim kayıtlarında var olan bir projeye ait mevzuattan kaynaklanan veya ruhsat veren idarelerin ya da koruma kurullarının incelemesi sonucunda yapılması gereken zorunlu tadilat projelerinin mesleki denetimi bedelsiz,
 13. Mesleki denetim kayıtlarında var olan bir projeye ait zorunluluktan kaynaklanan düzeltmelerin mesleki denetimi bedelsiz,
 14. Mimarlar Odası Üye Sicil Programında (MOP) kaydı bulunmayan ancak, bu programa geçilmeden önce Mimarlar Odasından mesleki denetim görmüş projelerin arşiv kaydına işlenmesi durumunda mesleki denetimi bedelsiz,
 15. Şantiye şefi sicil durum belgesi bedeli 50 TL
 16. Fenni Mesul (TUS) sicil durum belgesi bedeli 50 TL
Saygılarımla.


Necip MUTLU
Genel Sekreter

---------------------------------------------------------------------------------------
TMMOB Mimarlar Odası Genel Merkezi
Chamber of Architects Section of UIA in TURKEY

A: Konur Sokak 4/2
Yenisehir 06650 ANKARA TURKEY
T: +90.312 417 37 27
F: +90.312 418 03 61
E: info@mo.org.tr

<< GERİ